Loading Events

« Alla utbildningar

Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning

14 januari, 2019 - 10 juni, 2019

Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT).

En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och stötta andra människor i professionella och privata roller och situationer. Som familjehemskonsulent går mycket av arbetet ut på att stötta och handleda familjehem och kontaktfamiljer till förståelse för sig själva och det barn de vårdar. Detta är ett givande uppdrag och också svårt på många sätt.

I kognitiv beteendeterapi (KBT) är grunden för arbetet att göra en beteendeanalys. Analysen har som syfte att sammanfatta förståelse av hur beteenden uppkommer och vad som vidmakthåller dem. Detta verktyg har handledare stor användning av i sitt arbete.

På Psykologpartners arbetar vi med handledning av en mängd olika professioner och organisationer, exempelvis socialtjänst, polisen, skolor, kriminalvård och HVB-hem. I vårt arbete är beteendeanalysen alltid den grund som vi står på och hur den används i handledning vill vi sprida med denna utbildning.

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att stärka deltagaren i sin roll som handledare och fördjupa dennes kunskaper i beteendeanalys och KBT så att det kan vara den bärande grunden för handledningen. Utbildningen har stort fokus på att analysera handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på analysen. Detta ger att deltagaren blir bättre rustad att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma familjevårdskonsulenter och andra som arbetar med handledning i socialt arbete. Deltagarna ska ha minst ett pågående handledningsärende under utbildningstiden som grund för hemarbete.

Kursupplägg
Kursen omfattar 12 heldagar och eget arbete.

 • 14 januari:  Om handledning generellt och KBT i handledning specifikt
 • 15 januari:  Att använda beteendeanalys i handledning
 • 28 och 29 januari: Att använda beteendeanalys i handledning
 • 11 och 12 februari: Samtal som fungerar
 • 4 och 5 mars: KBT-metoder i handledning
 • 18 mars: Att hjälpa de handledda att titta på sig själva
 • 1 april: Handledning på egen handledning
 • 6 maj: Handledning på egen handledning
 • 10 juni: Examination och seminarium

Lärandemål
Deltagarna blir bättre rustade att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer. Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • Identifiera och förklara KBT- principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
 • Redogöra för sambandet mellan funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
 • Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för ett specifikt handledningsärende motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
 • Handskas med eventuella problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse.
 • Illustrera och omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

Utbildare
Cecilia Gustafsson, legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi samt handledarutbildad. Cecilia har mångårig erfarenhet av behandling, handledning och utbildning. Hon handleder mycket inom socialtjänst på bas av KBT och Motiverande samtal. Cecilia är medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och utbildar mycket inom MI, samtal och behandling.

Annika Höjman, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Annika har flerårig erfarenhet av behandling (från både barnpsykiatri och terapi med vuxna) samt handledning med KBT-inriktning. Hon har handlett inom många olika verksamheter/arbetsgrupper, exempelvis skola, behandlingshem, missbruksvård och psykiatri.

Pris
Kostnaden är 24 000: – + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Lokal
Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler på Engelbrektsgatan 15 i Malmö.

Anmälan
Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningsstart

Kursledare

Cecilia Gustafsson

Epost

042-400 45 53

Boka utbildningsplats

handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Malmö24 000 kr

Detaljer

Börjar:
14 januari, 2019
Slutar:
10 juni, 2019

Plats

Psykologpartners W&WAB
Engelbrektsgatan 15 Malmö, 21133
+ Google Map

Läs mer om våra affärsområden