Organisations- och ledarskaputveckling

Vi erbjuder tjänster inom fyra områden i Organisation & ledarskap

Organisationsutveckling. Vi utgår från ett perspektiv baserat på modern inlärningspsykologi (Organizational behaviour managment – OBM) samt systemteori i vår arbete. Genom storgruppsbaserad utveckling arbetar vi med att involvera hela organisationen på djupet, för att realisera förändringar som ger bestående resultat. Realiseringen handlar sedan om att systematiskt förstärka dessa förändringar. Detta arbetsätt har visat sig vara väldigt framgångsrikt för att skapa en lärande och hållbar organisationskultur. Uppdragen kan handla om allt från sammanslagningar, visions- och värderingsarbete, arbetsmiljö och säkerhetsarbete.

Ledarutveckling: Ledarutveckling genomförs både individuellt och i skräddarsydda utvecklingsprogram för ledningsgrupper på olika nivåer. Våra tjänster syftar till att utveckla ett funktionellt flexibelt ledarskap som hjälper verksamheten att nå sina mål, och att skapa en hållbar organisation. Vi erbjuder också chefshandledning för individer och grupper av chefer.

Grupper och team. Vi erbjuder grupp- och teamutvckling på olika nivåer i organisationen. Evidensbaserade modeller för att utveckla arbetsgrupper och team till högpresterande enheter, med arbetsglädje och resultat i fokus, är grunden för vårt arbete. Grupper som kan komma i fokus är allt från  högspecialiserade team till helt nystartade arbetsgrupper eller konfliktfyllda enheter. I analysen använder vi oss av metodik och kartläggningsinstrument anpassade för den svenska arbetsmarknaden.

Organisationen i kris: Ett annat specialområde är krishantering och krisledning. Psykologpartners har en omfattande kunskap och erfarenhet och människor och organisationer i kris. Vi erbjuder både operativt ledningsstöd i krissituationer  samt träning av ledningsgrupper i krisledning.

 

www.organisationochledarskap.se

 

Läs mer om våra affärsområden